УУЛ УУРХАЙН ТӨХӨӨРӨМЖ

УУЛ УУРХАЙН ТӨХӨӨРӨМЖ УБШ-101

ТӨХӨӨРӨМЖ 2,5 – 2,5 М2 ОТГОЛСОН ГАЗАРТАЙ ҮЙЛДЭХҮҮНД ХАЛЗ УУРХАЙН ХОНГИЛ, 3.5 М-ЭЭС ДЭЭШ ӨНДӨРТЭЙ ДЭЭВЭР ДЭЭРХ НҮХИЙГ ӨРӨМДӨЖ ХАМГААЛАЛТАЙ.

Хийн дугуй хөдлөх бүрэлдэх хэсэг дээр уул уурхайн өрөмдлөгийн төхөөрөмж УБШ-101 хэвтээ уурхайн ажил хийх үед нүхийг өрөмдөхөд зориулагдсан. ГОСТ 21153.1 – 75-ийн дагуу 8 – 20-ийн хүчин чадалтай чулуулагт зориулагдсан. Уул уурхайн төхөөрөмж УБШ-101 төхөөрөмж  2,5 – 2,5 м2 отголсон газартай уурхайн хонгил, 3,5 м-ээс дээш өндөртэй дээвэр дээрх нүхийг өрөмдөх чадалтай.

Ашиглалтын нөхцлийн дагуу цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөөллийн хувьд тоног төхөөрөмж нь ГОСТ 15150 – 69-ийн дагуу байрлуулах 5-р ангиллын зураг V төсөлд нийцдэг.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь өрөмдлөгийн цэгт шивүүр замчилж өгөхөөр бүх ажиллагааг механикжуулдаг. Шахсан агаарыг хангаж өгвөл уурхайн хэвтээ ажлын дагуу өөрөө хөдөлдөг.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөмдлөгийн бүс, м, тулгуурийн гадаргуугаас өндөр - 2.5-аас багагүй
өргөн - 2.5-аас багагүй
Өрөмдлөгийн машины тоо - 1
Өрөмдлөгийн төхөөрөмжийн техникийн бүтээмж, м / ц - 21- ээс багагүй
Өрөмдлөгийн гүн, м, 2.2-аас багагүй
Хөдөлгөөний хурд, км / цаг, - 3.0-аас багагүй

Давах өргөлтийн хамгийн том өнцөг, градус - 12
Өрөмдлөгийн төхөөрөмжийн хамгийн бага дотоод эргэлтийн радиус, м - 3.0
Тээврийн байрлал дахь өрөмдлөгийн төхөөрөмжийн овор хэмжээс, м, -ээс ихгүй:
өргөн - 1.1
өндөр - 1.4
урт - 6.5
Жин, т, - 5-аас ихгүй

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ УБШ-207

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ НЬ ЦООНОГ ӨРӨМДӨХӨД ХҮНД ХҮЧИР АЖЛЫГ МЕХАНИКЖУУЛЖ, АЖЛЫН ЯВЦ ЗАРИМ ХЭСГИЙГЭЭР АВТОМАТЖУУЛЖ, ӨРӨМДЛӨГИЙН АРГЫГ ӨРГӨН ДИАПАЗОНД ТОХИРУУЛАХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОНО.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж УБШ-207 нь хэвтээ уурхайн ажил хийх үед нүхийг 6…13 м3 отголсон газартай өрөмдөхөд М.Н. Протодяконовын хуваариар f=8…20 -ийн хүчин чадалтай чулуулагт зориулагдсан. Өрөмдлөгийн төхөөрөмж уурхайн ажил цэвэрлэхэд уул уурхайн үйлдвэрлэлд газар дорх барилгад зориулагдсан.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь цооног өрөмдөхөд хүнд хүчир  ажлыг механикжуулж, ажлын явц зарим хэсгээр автоматжуулж, өрөмдлөгийн аргыг өргөн диапазонд тохируулах боломжийг олгоно.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь бүх механизм, өрөмдлөгийн ажлын явцт тохиромжтой хяналтын пульттай байна. Төхөөрөмжийн ар талд байрлах ажлын талбар нь чичиргээнээс хамгаалах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь хөдлөх тэрэг, хоёр сумтай гидравлик аргаар ажилладаг арга зааль хийх гинжит өгөлтэй, гидравлик систем бүхий газрын тосны станц, хяналтын пульттай гидравлик системээс бүрдэнэ. Уурхайн хонгил ажиллах үед  өрөмдлөгийн төхөөрөмж хоёр гидравлик өргүүл домкратаар тулуулж байна.

Газрын тосны даралтат станцын ажиллагаа, шивүүрийн тэнхлэгийн хөдөлгөөнийг ДАР-5Б агаарын мотороор гүйцэтгэдэг.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж УБШ-207 нь гар аргын  бүхий өрөмдлөгтэй харьцуулахад ажлын нөхцөл, өрөмдлөгийн ажиллагааны аюулгүй байдлыг эрс сайжруулдаг.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээмж, м / цаг - 33
Өрөмдлөгийн талбай, м - 2.5х3.3
Өрөмдлөгийн цооногийн диаметр, мм - 40 ... 65
Өрөмдлөгийн толгойн тэжээлийн хэмжээ, м - 2.5
Өгөлтийн хүч, кгс - 0 ... 700
Өрөмдлөгийн толгойн тоо - 2

Явах эд анги - дугуй төмөр зам
Цориг - 600, 750, 900 мм
Хөдөлгөөний хурд, км / цаг - 3,5
Агаарын тодорхой хэрэглээ, м3 / мин - 65.0
Шахсан агаарын даралт, МПа - 0.5 ... 0.7
Овор хэмжээс, м - 1.3х1.5х6.5
Жин, т, 6.0-аас ихгүй байна

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ УНШ-221P

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАЛТЫН АЖИЛ НЬ 6 ... 12 М2 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛТОЙ ӨРӨМДӨХ, ТҮҮНЧЛЭН УГСРАЛТЫН УРТ ТЭНХЛЭГЭЭС 120 ГРАДУСЫН ӨНЦӨГТ ХАЖУУГИЙН НҮХИЙГ ӨРӨМДӨЖ, ДЭЭВРИЙГ 3.5 МЕТРЭЭС ДЭЭШ ӨНДӨРТ ӨРӨМДӨХ НҮХИЙГ ӨРӨМДДӨГ.

Хийн дугуй хөдлөх бүрэлдэх хэсэг дээр уул уурхайн өрөмдлөгийн төхөөрөмж УБШ-221П М.Н.  хуваариар f=8…20 -ийн хүчин чадалтай чулуулагт хэвтээ уурхайн ажил хийх үед нүхийг өрөмдөхөд зориулагдсан.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмж угсралтын ажил нь 6 … 12 м2 хөндлөн огтлолтой ажлын хажуугийн нүүрийг өрөмдөх, түүнчлэн угсралтын урт тэнхлэгээс 120 градусын өнцөгт хажуугийн нүхийг өрөмдөж, дээврийг 3.5 метрээс дээш өндөрт өрөмдөх нүхийг өрөмддөг.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг хоёр хувилбараар үйлдвэрлүүдэг: B106.00.000-01 – нэмэх температуртай ердийн уурхайд нүх өрөмдөхөд ; B106.00.000-02 (хойд хувилбар) – мөнх цэвдэгтэй газруудад гарахад газар дорх аргаар нүх өрөмдөхөд.

Өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг 3.5 м өндөрт янз бүрийн камерт олборлох үед цооног өрөмдөхөд ашиглаж болно.Суулгац нь 0.5 МПа (5 кгс / см2) даралттай шахсан агаар дээр ажилладаг, уурхайгаас хоёр гараараа агаар дамждаг. Шахсан агаар нь өрөмдлөгийг цэг рүү -чиглүүлж байх үед газрын тосны даралтат станцын жолоодлогыг өгдөг, өрөм нь ёроолд тэжээгддэг, өрөмдлөг хийдэг, арын суудал, гэрэлтүүлгийг жолооддог. Өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг хийн болон гидравлик пультаар удирддаг.

Тэрэгийн жолоодох ашиглах нь давах чадал ихтэй, маневрлах чадварыг өгдөг.Өрөмдлөгийн төхөөрөмж дээр суурилуулсан бие даасан гэрэлтүүлэг ёроолын шаардлагатай гэрэлтүүлэгтэй бөгөөд цахилгаан кабель тавих шаардлагагүй.

Өрөмдлөгийн хэрэгсэл болгон 32 мм диаметртэй эсвэл 25 мм зургаан талс огтлолцолтой ба 40 … 52 мм диаметр өрмийн хэсэг өрөмддөг.

 

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээмж, м / цаг, бага биш:
- дунд зэргийн хатуу чулуулгийн хувьд - 33,
- мөнх цэвдэгтэй газруудад - 42,
Өрөмдлөгийн бүс, м-ээс багагүй - 2.5x3.3
Өрмийн толгойн тэжээл, м - 2.2
Хөдөлгөөний хурд, км / цаг, -ээс багагүй - 3.0
Тээврийн байрлал дахь суурилуулалтаар өндрийн өнцөг, градус - 12

Хамгийн их гадаад эргэлтийн радиус, м - 6.0
Хамгийн бага дотоод эргэлтийн радиус, м - 1.5
Агаарын тодорхой хэрэглээ, м3 / мин - 25
Тээврийн байрлал дахь овор хэмжээс, м - 1,3х1,4х6,5
Жин, т, 6.5-аас ихгүй байна

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ УБШ-228

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ 5-16 М2 ОГГОЛСОН ГАЗРААР УУЛЫН ХОНГИЛД ТӨМӨР ЗАМГҮЙ, ХИЙ, ГААЗ, ТООСОНД ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХГҮЙ БАЙХ ҮЕД АШИГЛАДАГ.

УБШ-228 – нэг гидравлик шигүүр цахилгаан жолоодохтой  өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь ГОСТ 21153.1-75-ийн дагуу М. М. Протодяконовын хуваариар 8-20-ийн хүч чадлын коэффициент бүхий чулуулгийн нүхийг өрөмдөх зориулалттай. Өрөмдлөгийн төхөөрөмж 5-16 м2 отголсон газраар уулын хонгилд төмөр замгүй, хий, гааз, тоосонд тэсэрч дэлбэрэхгүй байх үед ашигладаг.

Ашиглалтын нөхцлийн дагуу цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөөллийн хувьд тоног төхөөрөмж нь ГОСТ 15150 – 69-ийн дагуу байрлуулах 5-р ангиллын зураг V төсөлд  (орчны температур + 2 ° C-аас + 26 ° C) нийцдэг.

Хийн гарц дээр өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь цахилгаан гидравлик жолоодох тул түүнийг ашиглалтыг чулуулаг ачих эсвэл цахилгаан дамжуулагч бүхий хад дамжуулах машинтай хослуулахыг зөвлөж байна. Өрөмдлөгийн төхөөрөмж ашиглагдаж байгаа уулын  үйлдэхүүн нь 380 В хүчдэлтэй, 50 кВт-аас доошгүй хүч, агаар, усны гол шугамаар тоноглогдсон байх ёстой.

Хэрэглэх салбар – хар ба өнгөт төмөрлөг боловсруулах үйлдвэр газар дорх уурхай.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Техникийн бүтээмж, м / цаг, дор хаяж:
дотоодын усан шигүүртэй - 43
импортын усан цахилгаан шигүүртэй - 54
Ачаалал дор усан цахилгаан шигүүрийн хурд, м / мин, - 1.5-аас ихгүй байна
Өрөмдлөгийн бүс (тулгуурийн хавтгайгаас өндөр х өргөн), м, -аас багагүй - 4x4
Тэжээлийн явц (өрөмдлөгийн гүн), м2.66
Арал анги төрөл - хийн дугуй бүрээс

Хөдөлгөөний хурд, км / цаг, 2.0-оос багагүй
Тээврийн байрлал дахь овор хэмжээс, мм, -ээс ихгүй
өргөн - 1600
өндөр (хамгаалалтын оргилгүйгээр) - 2100
өндөр (хамгаалалтын оргилтой) - 2380
урт - 8300
Жин, кг, 7500 -ээс ихгүй

Усан шивүүр HD-150 (үйлдвэрлэгч " Боарт Лонгиер", Австри)

Цохилтийн энерги, Дж - 224
Нэг минутанд цохих үелзэл - 3000 ... 3300
Цохих хүч, кВт - 11.2
Эргэлтийн үелзэл, эргэлт /мин - 190
Эргүүлэх үелзэл, Нм - 315
Газрын тосны хэрэглээ, л / мин
Цохиур - 90
ротор - 30
Газрын тосны даралт, кПа (кгс / см2)
цохиур дээр - 17.2 (170)
эргүүлэгчид - 14 (140)
Овор хэмжээс, мм
урт - 893
өргөн - 298
өндөр - 241
Жин, кг – 150

АСУУЛТ БАЙНА УУ?