ШИНЭ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ШИНЭ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

2021 оны нэгдүгээр сард, хуудас металл плазма огтлох машин худалдан авч, үйл ажиллагаанд оруулсан юм.

 
Хуудас Металл Плазма Амжилт Ололтын Машин